Privacyverklaring

van WIJ Fotografie

Privacyverklaring van WIJ Fotografie

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Wijgert IJlst van WIJ Fotografie geleverde producten en diensten. Wijgert IJlst van WIJ Fotografie, gevestigd aan de Straat van Corsica 99, 3825VB, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Wijgert IJlst van WIJ Fotografie van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Wijgert IJlst van WIJ Fotografie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam (indien zakelijke contact)
 • KvK én BTW-nummer (indien zakelijke contact)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Wijgert IJlst van WIJ Fotografie ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wijgert IJlst van WIJ Fotografie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Gebruikt Wijgert IJlst van WIJ Fotografie afbeeldingen met met uw beeltenis?

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie houdt altijd het copyright over alle afgeleverde foto’s en afbeeldingen. Wilt u bezwaar aantekenen tegen dit recht dan adviseer ik aan u om dit voorafgaand aan de opdracht duidelijk aan te geven. Dan zal ik uw bezwaar in behandeling nemen en overwegen om de opdracht wel of niet aan te nemen. Natuurlijk zal Wijgert IJlst van WIJ Fotografie zijn foto’s en afbeeldingen graag tonen maar er kunnen redenen zijn om hier van af te wijken (scheiding, overlijden etc.).

Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen het publiceren van bepaalde afbeeldingen, dan kunt u per e-mail contact opnemen: info@wijfotografie.nl.

Waarom heb ik uw gegevens?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Wijgert IJlst van WIJ Fotografie, dan wil ik u goed van kunnen dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens daarom voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Wijgert IJlst van WIJ Fotografie. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wijgert IJlst van WIJ Fotografie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Wijgert IJlst van WIJ Fotografie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@wijfotografie.nl.

Beveiliging

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wijgert IJlst van WIJ Fotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Wijgert IJlst van WIJ Fotografie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Wijgert IJlst van WIJ Fotografie gebruik maakt van de diensten van derden, zal Wijgert IJlst van WIJ Fotografie in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Cookieverklaring

Bij het bezoek aan deze website kan ik gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt echter in indirecte zin doordat ik gebruik maak van specifieke software (zie onder). Ik respecteer uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. Ik verwerk gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van deze website om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze website te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Wijgert IJlst van WIJ Fotografie maakt hiervoor gebruik van  technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Op de website gebruiken we Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De bewaarperiode van gegevens voor gebruikers en gebeurtenissen is maximaal 38 maanden. Wijgert IJlst van WIJ Fotografie heeft een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Bij Google hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De informatie uit Google Analytics wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Wijgert IJlst van WIJ Fotografie u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@wijfotografie.nl.

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen, via info@wijfotografie.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 juli 2018
Wijgert IJlst van WIJ Fotografie

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.